Вы пользуетесь устаревшим браузером, страница может не функционировать. Мы советуем вам обновить ваш браузер!

SIA “GoTrip” Privātuma politika

 1. Vispārējā daļa
  1. SIA “GoTrip”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40203042954, juridiskā adrese Kalpaka bulvāris 10 - 1, Rīga, LV-1050, Latvija, (turpmāk – GoTrip.lv), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā GoTrip.lv apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu, kā starpnieka, nodrošinātie pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko GoTrip.lv iegūst no interneta vietnes www.gotrip.lv, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem informācijas apmaiņas līdzekļiem.
 2. Personas datu ievākšana un izmantošana
  1. Neatkarīgi no kuras valsts Jūs piekļūstat GoTrip.lv pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts tiesību aktu pamata.
  2. GoTrip.lv informē, ka, norādot savu e-pasta adresi vai tālruni, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi/atgādinājumi.
  3. Jūs esat informēts, ka, lietojot interneta vietni www.gotrip.lv, GoTrip.lv vai jebkura trešā persona, kas darbojas GoTrip.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
   1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
   2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
   3. www.gotrip.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
   4. IP adreses;
   5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, www.gotrip.lv interneta vietnes lietošanas kontrole un tās uzlabošana.
 3. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
  1. GoTrip.lv apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
   1. Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
   2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
   3. Biznesa plānošana un analītika
   4. Personāla atlase un vadība
   5. Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
   6. Jaunumu izsūtīšana
   7. Saziņa ar klientu
   8. Personas datu nodošana tūrisma operatoriem un/vai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
  2. GoTrip.lv apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
   2. Leģitīmās intereses nodrošināšanai
   3. Līguma noslēgšanai vai izpildei
   4. Datu subjekta piekrišana
 4. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. GoTrip.lv glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā GoTrip.lv var realizēt savas leģitīmās intereses;
   2. kamēr GoTrip.lv pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   3. kamēr spēkā ir datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 5. Sīkdatnes
  1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj atpazīt Jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot GoTrip.lv mājaslapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.
  2. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
   1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
   2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
   3. statistikas datu apkopošana par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaits, lapā pavadītais laiks;
   4. vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai.
  3. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir GoTrip.lv leģitīmā interese.
  4. Apmeklējot mājaslapu www.gotrip.lv, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko informējam mājaslapas apmeklējuma laikā.
  5. Sīkdatnes ļauj noteikt vispieprasītākās mājaslapas daļas (kuras mājaslapas daļas un cik ilgi apmeklētāji tās apmeklē).
  6. Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka pakalpojumu nodrošināšanas kvalitāte var pasliktināties vai nebūt pieejama vispār.
 6. Sīkdatņu kontrole
  1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – https://www.aboutcookies.org/).
  2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā katru reizi nepieciešams manuāli norādīt savu izvēli, kad apmeklējat vietni; daži pakalpojumi un interneta vietnes funkcijas var nedarboties.
 7. Personas datu aizsardzība
  1. GoTrip aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, veicot drošības pasākumus un veicot šādus drošības risinājumus:
   1. ugunsmūris;
   2. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnoloģiju attīstības iespējām.
 8. Personas datu saņēmēji
  1. Ņemot vērā, ka GoTrip.lv darbojas kā piegādātājs jeb starpnieks starp klientiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, GoTrip.lv nodos datu subjekta personas datus attiecīgajam tūrisma operatoram vai tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniegs datu subjekta izvēlēto pakalpojumu, tādā apjomā, kāds ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai un nodrošināšanai, tie var būt, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pilsonība, pases numurs, pases derīguma termiņš, personas kods, e-pasts, tālrunis, deklarētā dzīvesvietas adrese. Nododamo datu apjoms var atšķirties no tūrisma pakalpojuma sniedzējam nepieciešamās informācijas, kā arī no prasībām, kuras ir noteiktas tūrisma pakalpojuma sniedzēja mītnes valsts tiesību aktos.
  2. GoTrip.lv apliecina, ka tūrisma pakalpojuma sniedzējiem netiks nodoti tādi personas dati, kuri nav nepieciešami pakalpojuma saņemšanai un nodrošināšanai.
  3. Likumā noteiktos gadījumos GoTrip.lv var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat GoTrip.lv var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. GoTrip.lv ir tiesības sazināties ar personu, kura ir atbildīga par pakalpojuma rezervāciju, organizēšanu vai ir tiešais pakalpojuma saņēmējs, izmantojot norādīto e-pastu, tālruni vai citu saziņas rīku.
  4. GoTrip.lv interneta vietnē www.gotrip.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu netiek atklāti un nodoti trešajām personām.
 9. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
  1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus GoTrip.lv par Jums apstrādā, Jums ir jānosūta rakstveida iesniegums, adresējot tos šīs Privātuma politikas 1.1. punktā norādītajai juridiskajai personai uz tās juridisko adresi. Pirms iesnieguma nosūtīšanas personas pienākums ir pārliecināties par to, vai GoTrip.lv juridiskā adrese nav mainīta, ko var pārbaudīt internetvietnes www.lursoft.lv datu bāzē.
  2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību.
  3. GoTrip.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
 10. Tiesības atsaukt piekrišanu
  1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu ievērojot šīs Privātuma politikas 9.1.punktā noteikto kārtību.
  2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 11. Izmaiņas Privātuma politikā
  1. GoTrip.lv ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.gotrip.lv.